Centos7 Uzerinde Kurulumlar

GIT sudo yum install git git –version MYSQL wget http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm sudo rpm -ivh mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm yum update sudo yum install mysql-server sudo systemctl start mysqld sudo mysql_secure_installation mysql -u root -p UTF8 Ayarı vi /etc/my.conf Aşağıdaki satırları ekleyin. #eklenenler character-set-server=utf8 default-collation=utf8_unicode_ci Jdk8 For 64Bit # cd /opt/ # wget –no-cookies –no-check-certificate –header “Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie” “http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u101-b13/jdk-8u101-linux-x64.tar.gz”

Git Hatırlatmalar

Sıfırdan Local Repository Oluşturmak Oluşturmak istedigimiz projenin klasorune giriyoruz. git init git add . git commit -m “initial commit” Eger remote repositoriye local repositoriyi göndermek istersek remote repositoriyinin adresini belirtmemiz gerekiyor. git remote add origin https://github.com/user/repo.git git push origin master Remote Repository Bilgisini Ögrenmek git remote -v git remote show origin Yanlış Dosyayı Git Add ile Ekledigimizi