Centos7 Uzerinde Kurulumlar

GIT

sudo yum install git

git --version

MYSQL

wget http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
sudo rpm -ivh mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
yum update

sudo yum install mysql-server
sudo systemctl start mysqld

sudo mysql_secure_installation

mysql -u root -p

UTF8 Ayarı

vi /etc/my.conf

Aşağıdaki satırları ekleyin.

#eklenenler
character-set-server=utf8
default-collation=utf8_unicode_ci

Jdk8

For 64Bit

# cd /opt/
# wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u101-b13/jdk-8u101-linux-x64.tar.gz"

# tar xzf jdk-8u101-linux-x64.tar.gz

For 32Bit

# cd /opt/
# wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u101-b13/jdk-8u101-linux-i586.tar.gz"

# tar xzf jdk-8u101-linux-i586.tar.gz# cd /opt/jdk1.8.0_101/
# alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.8.0_101/bin/java 2
# alternatives --config java

check installation

root@tecadmin ~# java -version

  • Setup JAVA_HOME Variable
# export JAVA_HOME=/opt/jdk1.8.0_101
  • Setup JRE_HOME Variable
# export JRE_HOME=/opt/jdk1.8.0_101/jre
  • Setup PATH Variable
# export PATH=$PATH:/opt/jdk1.8.0_101/bin:/opt/jdk1.8.0_101/jre/bin

MongoDB

Yum repo da mongodb mevcut olmadığı icin repoya eklememiz gerekiyor.

  • Yeni bir repo yaratalım mongodb adında.

 

vim /etc/yum.repos.d/mongodb.repo

 

  • Eger sisteminiz 64 bit ise aşagıdaki gibi dosyamızı duzenleyeylim.

 

[mongodb]
name=MongoDB Repository
baseurl=http://downloads-distro.mongodb.org/repo/redhat/os/x86_64/
gpgcheck=0
enabled=1

 

  • Eger 32 bit ise

 

[mongodb]
name=MongoDB Repository
baseurl=http://downloads-distro.mongodb.org/repo/redhat/os/i686/
gpgcheck=0
enabled=1

 

  • Tum paketlerin guncelleme islemlerini yapalım oncelikle.

 

yum -y update

 

  • Ardından paketimizi yukleyelim.

 

yum -y install mongodb-org mongodb-org-server

 

  • Başarılı bir şekilde paketimiz kurulduktan sonra, mongodb yi çalıştırabiliriz.

 

systemctl start mongod

 

  • Başladıgından emin olmak icin mongodb statusune bakabiliriz.

 

systemctl status mongod

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir